Fundusze unijne

Firma "Szlif" Jerzy Drygalski realizowała projekt pn. „Wzrost konkurencyjności firmy SZLIF – Jerzy Drygalski poprzez zakup wyposażenia warsztatu, umożliwiającego rozszerzenie zakresu oferowanych usług” na podstawie umowy UDA-RPLD.03.06.00-00-414/11-00 w ramach działania III.6 Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw, RPO WŁ na lata 2007-2013. Zakupiono jednopunktową maszynę CNC do obróbki gniazd zaworowych NEWEN.

Metryczka