Fundusze unijne

Firma "Szlif" Jerzy Drygalski realizuje projekt pn. „Wzrost konkurencyjności firmy SZLIF – Jerzy Drygalski poprzez zakup wyposażenia warsztatu, umożliwiającego rozszerzenie zakresu oferowanych usług” na podstawie umowy UDA-RPLD.03.06.00-00-414/11-00 w ramach działania III.6 Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw, RPO WŁ na lata 2007-2013

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

  • Zamawiający: SZLIF Jerzy Drygalski 95-100 Zgierz, ul. Lipowa 20
   NIP:732 000 37 94
   Regon: 473179509
  • Tryb udzielenia zamówienia:Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 1-5, 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010r. nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)
  • Tytuł projektu, realizowanego w ramach III osi priorytetowej RPO WŁ:"Wzrost konkurencyjności firmy „SZLIF” Jerzy Drygalski poprzez zakup wyposażenia warsztatu, umożliwiającego rozszerzenie zakresu oferowanych usług”
  • Nazwa osi priorytetowej i działania w ramach których realizowany jest projekt:III Oś priorytetowa RPO WŁ: Gospodarka, Innowacyjność, PrzedsiębiorczośćDziałanie III.6 : Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw
  • Opis przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest jednopunktowa maszyna CNC do obróbki gniazd i prowadnic zaworowych

Szczegóły zamówienia dostępne w pliku:

1. Zamówienie

 


PRTOKÓŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Link do protokołu wyboru najkorzystniejszej oferty: Protokół

 

 

 


Zgierz, dnia 15.05.2013 r.

 

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU

 

W związku z realizacją projektu pn.: "Wzrost konkurencyjności firmy „SZLIF” Jerzy Drygalski poprzez zakup wyposażenia warsztatu, umożliwiającego rozszerzenie zakresu oferowanych usług” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Działanie III.6 Rozwój mikro – i małych przedsiębiorstw RPO WŁ na lata 2007-2013 zatrudnię pracownika na stanowisko operatora maszyny CNC Newen do obróbki gniazd i prowadnic zaworowych.

Pełna treść ogłoszenia: ogłoszenie.pdf